தங்கத் தமிழ்நாடு

Posted by G J Thamilselvi On Friday, 28 October 2016 0 comments
சி. ஜெயபாரதன்

Inline image 1

தங்கத் தமிழ்நாடு

சிஜெயபாரதன் இராம. மேகலாதங்கத் தமிழ்நாடு!  எங்கள் தாய்நாடு!  
சங்கத் தமிழ்வளர்த்த பண்டைத் திருநாடு!
சிங்கத் தமிழர் உதித்த செந்நாடு!
மங்காப் புகழ் மங்கையர் திகழ்நாடு!   
எந்தையும் தாயும் சிந்தை மகிழ்ந்திட
முந்தை குலாவியச் செந்தமிழ் நாடு!
மேலும் வாசிக்க