பேதை மனம் குழம்பாதோ?

Posted by G J Thamilselvi On Monday, 27 June 2016 1 comments

இருள் சூழ் மனப் புயலில்
சிக்கி நான் தவிக்கையிலே
கரம் பற்றி தூக்கிவிட
எப்போழுது நீ வருவாய்
மேலும் வாசிக்க

உயிர் கூடு...!

Posted by G J Thamilselvi On Friday, 24 June 2016 1 comments

ஆச்சர்யங்களை 
அடைக்காக்கிறேன்
தனிமை போக்குபவன் நீ
மேலும் வாசிக்க