பாதையின் வழி அங்கே!

Posted by G J Thamilselvi On Tuesday, 14 October 2014 0 comments


உன் எண்ணங்களால்
ஏன் தீண்டுகிறாய்
நீ யாரோவென
ஆனப்பிறகும்
மேலும் வாசிக்க