என்ன செய்வதாம்

Posted by G J Thamilselvi On Thursday, 21 February 2013 1 comments

என்ன செய்வதாம்
வந்து போகிறதுன்
நினைவுகள் நித்தமும்


வார்த்தைகளில் கொட்டினால்
பொய் கலந்த அழகியலாக
வஞ்சிக்கிறாய் என்கிறாய்

காதல் ஒன்றில் தான்
மலர்ச்சியின சாத்தியங்கள்
உயிரடைகிறது
கால தொடரில்

நீரோட்டத்தின் வெம்மையில்
குளிரின் தன்மை உணர்வது
காதல் நிகழ்வில் தான்

என்ன செய்வதாம்
தழுவிச் செல்லும்
காதலை கடந்து செல்ல

1 comment: