எங்கே அவர்கள்

Posted by G J Thamilselvi On Saturday, 3 November 2012 7 comments
யுத்தம் செய்
வீறு கொண்டு முழங்கினேன்
திரும்பி பார்க்கிறேன்
ஒருவருமில்லை
மேலும் வாசிக்க

மனித இனம்

Posted by G J Thamilselvi On 5 comments
நிலம் நிலத்தில் நடந்து
கரையில் மிதந்து
காற்றில் கரைந்து
ஓய்ந்தும் போனது
மேலும் வாசிக்க